باید و نباید ها در مورد واکس گوش

ساینسفا: واکس گوش یا سرومن توسط  یک روند طبیعی توسط بدن برای حفاظت و لوبریکن گوش ساخته میشود.بدون واکس گوش

ادامه