مقایسه ی میزان آلودگی در قسمتهای مختلف شهر

ساینسفا:طبق گزارش WHO الودگی هوا یک ریسک فاکتور بزرگ برای سلامتی انسان می باشد. آلودگی هوا سبب ۳ میلیون و ۷۰۰

ادامه