آزمایش راه های جدید برای درمان کرون

  ساینسفا: محققین از موسسه Sanford Burnham Prebys اعلام کردند  هدف جدیدی برای ساخت داروهای درمان IBD پیدا کرده اند روده

ادامه