راه ساده برای پیشگیری از سرطان پانکراس

ساینسفا: تحقیقات نشان داده که بهداشت دهان وبهداشت لثه ارتباط معناداری با میزان بروز سرطان پانکراس دارند سرطان پانکراس جز

ادامه

ایا اسپرین بر روی سلول های سرطانی تاثیر گذار است؟

با توجه به آزمایشاتی که اخیرا انجام شده دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استفاده از آسپرین برای کاهش  رشد

ادامه