ایا اسپرین بر روی سلول های سرطانی تاثیر گذار است؟

با توجه به آزمایشاتی که اخیرا انجام شده دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استفاده از آسپرین برای کاهش  رشد

ادامه

دانشمندان سکته مغزی در مصرف کنندگان حشیش را به تنگی شریانی ارتباط می دهند

ساینسفا:تحقیقات جدید نشان می دهد که بین سکته ای که مصرف کنندگان حشیش می کنند با دیگران تفاوت های وجود

ادامه