آیا طعم دهنده های سیگار الکترونیکی برای قلب ٬سمی است؟

ساینسفا:تحقیقات جدید منتشر شده در مجله” آترواسکلروز، ترومبوز و زیست شناسی عروقی” نشان میدهد که مواد شیمیایی مورد استفاده برای

ادامه