دانشمندان سکته مغزی در مصرف کنندگان حشیش را به تنگی شریانی ارتباط می دهند

ساینسفا:تحقیقات جدید نشان می دهد که بین سکته ای که مصرف کنندگان حشیش می کنند با دیگران تفاوت های وجود

ادامه